โฆษณากับ zbeasy.com


อัตราค่าโฆษณา (รายเืดือน)

ตาแหน่ง ขนาด ราคา
banner 1 Fix (แสดงทุกหน้า) 120 x 120 700 บาท
banner 2 สลับโชว์ 2 ป้าย (แสดงทุกหน้า) 468 x 60 500 บาท

- แบนเนอร์แต่ละตำแหน่งจะแสดงทุกหน้า
- กรุณาสอบถามตำแหน่งว่างที่